Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

[18/12/2017] Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo.

As persoas admitidas e excluídas con requerimentos de enmenda dispoñen, de acordo coa base 6 da convocatoria, dun prazo de 3 días naturais a contar desde o seguinte á publicación deste acordo para a subsanación do motivo da exclusión.